Meteen naar de content

Gratis verzending

Gratis verzending boven ā‚¬40

Meer dan 10.765 tevreden klanten

Meer dan 10.765 tevreden klanten

  Voorwaarden voor gebruik

  Deze website en/of mobiele websites en applicaties (de "Website") is eigendom van en wordt beheerd door Anjoize Limited (de "Onderneming"). Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op jouw gebruik van deze Website. Op de aankoop van producten of diensten die via deze Website worden aangeboden, zijn de algemene voorwaarden van toepassing ("Inkoopvoorwaarden") op de desbetreffende website van de Onderneming, die door middel van verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen. Daarnaast is uw gebruik van deze website onderworpen aan het Privacybeleid, dat door middel van verwijzing hierin is opgenomen.

  Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar de Onderneming. De Onderneming biedt deze Site, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze Site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden. Door deze Site te blijven gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet gebonden wilt zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden, maak dan geen gebruik van deze Site.
  LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, SAMEN MET DE PRIVACYVERKLARING EN EVENTUELE ANDERE BELEIDSREGELS OF OVEREENKOMSTEN WAARNAAR IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN WORDT VERWEZEN, ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SITE GEBRUIKT. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE ARBITRAGEOVEREENKOMST EN DE AFSTANDSVERKLARING VAN COLLECTIEVE ACTIE BESCHREVEN IN HET GEDEELTE "GESCHILLENBESLECHTING" HIERONDER.

  Integriteit van gegevens

  U verklaart dat alle informatie, gegevens en andere materialen die u op deze website of op andere wijze aan het Bedrijf verstrekt, waarheidsgetrouw, nauwkeurig, actueel en volledig zijn. U bent verantwoordelijk voor het bijwerken en, indien nodig, corrigeren van de informatie die u op deze website verstrekt.

  Verklaring gegevensbescherming

  Een kopie van de privacyverklaring die van toepassing is op het verzamelen, gebruiken, openbaar maken en anderszins verwerken van persoonsgegevens op deze website is te vinden op http://www.anjoize.com. U gaat ermee akkoord dat alle persoonlijke gegevens die wij over u verkrijgen (via deze website, e-mail, telefoon of anderszins) worden verzameld, opgeslagen en anderszins verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van de Privacykennisgeving.

  Licentie en toegang tot de website

  Alle inhoud die beschikbaar is via deze website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, ontwerp, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips, downloads, interfaces, code en software, en de selectie en ordening daarvan) is het exclusieve eigendom van het Bedrijf, zijn licentiegevers of zijn contentleveranciers en wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere toepasselijke wetten.

  De Onderneming verleent u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze Site. Tenzij anders vermeld, mag u de Content die beschikbaar is op deze Site openen, kopiƫren, downloaden en afdrukken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen die in de Content voorkomen, wijzigt of verwijdert. De Onderneming of haar licentiegevers of contentproviders behouden het volledige eigendom van de Content die beschikbaar is op de Site, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten daarop, en leveren dergelijke Content aan u onder een licentie die op elk moment naar eigen goeddunken van de Onderneming kan worden ingetrokken. Het Bedrijf verbiedt ten strengste elk ander gebruik van Content die beschikbaar is via de Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

  het downloaden, kopiƫren of ander gebruik van de Inhoud of de Site voor doeleinden die concurreren met het Bedrijf of ten voordele van een andere provider of derde partij; caching, ongeoorloofd linken naar de Site of framing van Inhoud die beschikbaar is op de Site;

  Elke wijziging, distributie, transmissie, uitvoering, uitzending, publicatie, uploading, licentieverlening, reverse engineering, overdracht of verkoop van inhoud, producten of diensten verkregen van de Site waarvoor u niet het recht hebt deze beschikbaar te stellen (bijvoorbeeld intellectueel eigendom van een andere partij);

  het uploaden, plaatsen of verzenden van materiaal dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van een computer te onderbreken, te vernietigen of te beperken;

  het gebruik van hardware of software die is ontworpen om heimelijk informatie (zoals systeemgegevens of persoonlijke informatie) van de Site te onderscheppen of anderszins te verkrijgen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van "scraping" of andere dataminingtechnieken, robots of soortgelijke hulpmiddelen om gegevens te verzamelen en te extraheren); of

  elke handeling die (naar eigen goeddunken van het Bedrijf) een onredelijke of onevenredig grote belasting legt of kan leggen op de infrastructuur van het Bedrijf of de goede werking van onze infrastructuur beschadigt of verstoort.

  U bent verantwoordelijk voor de toegang tot de Website en voor deze toegang kunnen kosten in rekening worden gebracht door derden (bijv. kosten van internetproviders of providers van mobiele telefoondiensten). Bovendien moet u zorgen voor en bent u verantwoordelijk voor alle apparatuur die nodig is om toegang te krijgen tot de Website. U mag geen maatregelen omzeilen die zijn ingesteld om toegang tot deze Website te voorkomen of te beperken. Elke ongeoorloofde toegang tot de Website door u (met inbegrip van een dergelijke toegang of gebruik dat op enigerlei wijze betrekking heeft op een account die door u op de Website is aangemaakt of een apparaat dat door u wordt gebruikt om toegang tot de Website te verkrijgen) zal de toestemming of licentie die door de Onderneming aan u is verleend, beƫindigen.

  De Onderneming behoudt zich het recht voor om iemands registratie voor deze Site te weigeren of te annuleren, om iemand van deze Site te verwijderen en om iemand te verbieden deze Site te gebruiken, om welke reden dan ook, en om uw toegang tot of gebruik van de Site op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te beperken of te beƫindigen.

  De Onderneming garandeert noch beweert dat uw gebruik van content die beschikbaar is op deze Site geen inbreuk maakt op rechten van derden die niet aan de Onderneming gelieerd zijn. Beƫindiging van uw toegang of gebruik doet geen afstand van andere rechten of rechtsmiddelen die de Vennootschap op grond van de wet of billijkheid ter beschikking staan.

  Door u ingediende inhoud

  U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle Content die u via de Website indient, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en auteursrechten van dergelijke Content. U mag op deze Website geen Inhoud uploaden, distribueren of anderszins publiceren die vertrouwelijk, eigendomsrechtelijk, inbreukmakend op privacy- of publicatierechten, onwettig, schadelijk, bedreigend, vals, frauduleus, lasterlijk, obsceen, vulgair, godslasterlijk, beledigend, intimiderend, haatdragend, haatdragend of haatdragend is, vulgair, godslasterlijk, beledigend, intimiderend, haatdragend, racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk, inclusief maar niet beperkt tot inhoud die aanzet tot gedrag dat een strafbaar feit zou vormen, de rechten van een partij zou schenden of anderszins aanleiding zou geven tot civiele aansprakelijkheid of anderszins in strijd zou zijn met toepasselijke wetgeving.

  U mag geen gebruik maken van een vals e-mailadres of andere identificerende informatie, u voordoen als een persoon of entiteit of anderszins misleidend zijn met betrekking tot de oorsprong van enige Inhoud.
  Met betrekking tot Inhoud die u indient, plaatst, uploadt, publiceert of anderszins beschikbaar maakt via de Site (met uitzondering van persoonlijk identificeerbare informatie, die zal worden behandeld in overeenstemming met de Privacykennisgeving), verleent u het Bedrijf een eeuwigdurende, onherroepelijke, onbeperkte, wereldwijde, overdraagbare, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om dergelijke Inhoud, of een deel daarvan, te gebruiken, reproduceren, distribueren, publiekelijk weer te geven, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken en in sublicentie te geven in welke media dan ook. Dergelijke Inhoud zal niet als vertrouwelijk worden behandeld. U verklaart hierbij, garandeert en komt overeen dat: (i) de Inhoud die u verstrekt niets bevat (met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, muziek of video) waarvoor u niet het absolute recht hebt om een dergelijke licentie aan het Bedrijf te verlenen; en (ii) dat het Bedrijf vrij is om zijn rechten uit te oefenen in en/of uw Inhoud te implementeren als het dat wenst, zonder toestemming of licentie te vragen aan een derde partij en zonder verwijzing naar u of een andere persoon.

  Links

  Deze website kan links bevatten naar andere websites of bronnen die beheerd worden door derden die niet verbonden zijn met het bedrijf. Deze links worden aangeboden voor uw gemak en als een extra manier om toegang te krijgen tot de informatie die deze links bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen. De opname van een link naar een andere website of bron mag niet worden opgevat als een goedkeuring van de inhoud van de gelinkte website of bron. Er kunnen andere voorwaarden en een ander privacybeleid van toepassing zijn op het gebruik van gekoppelde websites of bronnen. Het bedrijf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade, verlies of aansprakelijkheid veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, producten of diensten die beschikbaar zijn op of via een dergelijke gekoppelde site of bron.

  DISCLAIMERS

  BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK BEPAALD IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, SERVICEVOORWAARDEN OF AANKOOPVOORWAARDEN, GEEFT HET BEDRIJF GEEN VERKLARINGEN, TOEZEGGINGEN OF GARANTIES EN BIEDT HET GEEN ANDERE VOORWAARDEN, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT WELKE AANGELEGENHEID DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK OP ENIGE INHOUD OP DE SITES OF ENIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DE SITES VAN HET BEDRIJF WORDEN GEKOCHT, EN GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT PRESTATIES OF DE GANG VAN ZAKEN.

  HET GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP EIGEN RISICO. DE SITE EN HET MATERIAAL, DE INFORMATIE, DE DIENSTEN EN DE PRODUCTEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM UW TOEGANG TOT DE SITE OF FUNCTIES OF DELEN DAARVAN OP ELK GEWENST MOMENT TE BEPERKEN OF TE BEƋINDIGEN. COMPANY GARANDEERT NIET DAT DE TOEGANG TOT DE SITE ONONDERBROKEN OF VRIJ VAN FOUTEN IS, DAT DE SITE VEILIG IS, DAT DE SITE OF DE SERVER WAAROP DE SITE STAAT VRIJ VAN VIRUSSEN ZIJN, OF DAT DE INFORMATIE OP DE SITE JUIST, NAUWKEURIG, GESCHIKT, NUTTIG, TIJDIG, BETROUWBAAR OF ANDERSZINS VOLLEDIG IS. ALS U INHOUD VAN DEZE SITE DOWNLOADT, DOET U DIT NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DIE VOORTVLOEIT UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE INHOUD. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE VERKREGEN VAN DE WEBSITE CREƋERT EEN GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK.
  IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN GARANTIES WETTELIJK NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BOVENSTAANDE UITSLUITING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

  U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT U DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDT VOOR UW GEBRUIK VAN DE SITE, DE COMMUNICATIE MET DERDEN EN DE AANKOOP EN HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE SITES VAN HET BEDRIJF. U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT ALLE INFORMATIE DIE U VERZENDT OF ONTVANGT TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE SITE MOGELIJK NIET VEILIG IS EN DOOR ONBEVOEGDEN KAN WORDEN ONDERSCHEPT. U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE OP UW EIGEN RISICO IS EN DAT DE SITE GRATIS AAN U WORDT VERSTREKT. U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST), NOCH HET BEDRIJF, NOCH ZIJN LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF EXTERNE CONTENTPROVIDERS (DE "BEDRIJFSPARTIJEN") VERKLARINGEN ZULLEN AFLEGGEN OF GARANTIES ZULLEN BIEDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SITE.
  BEPERKING VAN CONSUMENTENBESCHERMINGSWETTEN) AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, BESTRAFFENDE, EXEMPLAIRE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLG- OF ANDERE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET (1) DEZE WEBSITE OF ENIGE ANDERE WEBSITE OF BRON WAARTOE U TOEGANG HEBT VIA EEN KOPPELING VANAF DEZE WEBSITE; (2) ENIGE ACTIE DIE WIJ ONDERNEMEN OF NALATEN TE ONDERNEMEN ALS GEVOLG VAN ENIGE COMMUNICATIE DIE U ONS STUURT; (3) ENIGE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD OF GEKOCHT VIA DE BEDRIJFSSITES, INCLUSIEF ENIGE SCHADE OF LETSEL VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DERGELIJKE PRODUCTEN OF DIENSTEN (INCLUSIEF
  PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID); (4) VERTRAGING OF ONVERMOGEN OM DE SITE OF INFORMATIE, PRODUCTEN OF DIENSTEN TE GEBRUIKEN WAARVOOR RECLAME WORDT GEMAAKT OP OF DIE VOOR U BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE SITE; (5) WIJZIGING, (6) ELK GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ OP BASIS VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS DE PARTIJEN ZIJN GEƏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER OM DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID TE BEOORDELEN VAN EEN MENING, ADVIES OF ANDERE INHOUD DIE BESCHIKBAAR IS VIA DE SITE OF VERKREGEN IS VIA EEN GEKOPPELDE SITE OF BRON. DEZE DISCLAIMER IS ZONDER BEPERKING VAN TOEPASSING OP SCHADE OF LETSEL ALS GEVOLG VAN WANPRESTATIES, FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, SCHRAPPINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF VERZENDING, COMPUTERVIRUSSEN, BESTANDSCORRUPTIE COMMUNICATIESTORINGEN, NETWERK- OF SYSTEEMSTORINGEN, WINSTDERVING VOOR U, OF DIEFSTAL, VERNIETIGING, ONBEVOEGDE TOEGANG TOT, WIJZIGING VAN, VERLIES OF GEBRUIK VAN BESTANDEN OF GEGEVENS, OF ANDER MATERIEEL OF IMMATERIEEL VERLIES. U ERKENT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NOCH HET BEDRIJF, NOCH ZIJN LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS OF EXTERNE CONTENTPROVIDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR LASTERLIJK, AANSTOOTGEVEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN EEN GEBRUIKER VAN DE SITE. UW REMEDIE VOOR EEN VAN DE VOORGAANDE CLAIMS OF GESCHILLEN MET HET BEDRIJF IS OM HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE TE STAKEN.

  U EN HET BEDRIJF KOMEN OVEREEN DAT ELKE RECHTSVORDERING DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE SITE BINNEN ƉƉN (1) JAAR NA HET ONTSTAAN VAN DE RECHTSVORDERING MOET WORDEN INGESTELD, ANDERS WORDT DE RECHTSVORDERING PERMANENT GEBLOKKEERD. OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN GEEN BEPERKINGEN TOESTAAN MET BETREKKING TOT DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE GARANTIE OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING GEHEEL OF GEDEELTELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

  Vrijwaring

  U zult de Bedrijfspartijen vrijwaren van alle boetes, straffen, aansprakelijkheden, verliezen en andere schade van welke aard dan ook (met inbegrip van de kosten van advocaten en deskundige getuigen) en de Bedrijfspartijen en dergelijke partijen verdedigen tegen alle vorderingen die voortvloeien uit (1) uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) uw schending van de Inkoopvoorwaarden; (4) uw fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid; of (5) uw schending van toepasselijke wetgeving of de rechten van een derde partij. De Bedrijfspartijen hebben de controle over de verdediging van een vordering waarop deze vrijwaring van toepassing is en u mag in geen geval een vordering schikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bedrijfspartijen.

  Elektronische communicatie

  Wanneer u de Website gebruikt of e-mails stuurt naar het Bedrijf, communiceert u elektronisch met het Bedrijf. U gaat ermee akkoord dat u alle communicatie met betrekking tot uw gebruik van deze Site elektronisch ontvangt. Het Bedrijf zal met u communiceren via e-mail of door kennisgevingen op deze Site te plaatsen. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die elektronisch aan u worden verstrekt, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat deze schriftelijk zijn. Alle kennisgevingen van het Bedrijf die bedoeld zijn om door een klant te worden ontvangen, worden geacht te zijn afgeleverd en van kracht te zijn wanneer ze worden verzonden naar het e-mailadres dat door u is opgegeven op een van de websites van het Bedrijf.

  Plaatsingen op de website

  De Site kan gebruikers de mogelijkheid bieden om berichten op de Site te plaatsen. De Vennootschap is niet verplicht om inhoud (inclusief berichten) te controleren die door gebruikers op of via de Site wordt geplaatst en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke inhoud. De Vennootschap kan naar eigen goeddunken dergelijke inhoud controleren, niet plaatsen of verwijderen.

  Handelsmerken en auteursrechten

  De handelsmerken, logo's en dienstmerken ("Merken") die op de Site worden weergegeven, zijn eigendom van de Onderneming of haar licentiegevers, contentleveranciers of andere partijen. Het is gebruikers of partijen die namens hen handelen verboden de Merken te gebruiken voor welk doel dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik als metatags op andere pagina's of sites, zonder schriftelijke toestemming van de Onderneming of de derde partij die eigenaar is van de Merken. U mag geen frames maken of framingtechnieken of -technologieƫn gebruiken om inhoud op de Site in te sluiten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf. Daarnaast mag u geen metatags of andere "verborgen tekst" technieken of technologieƫn gebruiken om inhoud op de Site op te nemen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vennootschap. Alle Content (met inbegrip van eventuele softwareprogramma's) die beschikbaar is op of via de Site wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere toepasselijke wetten.

  Vorderingen wegens inbreuk op intellectueel eigendom

  Het bedrijf respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. U wordt hierbij geĆÆnformeerd dat het bedrijf een beleid heeft aangenomen en op de juiste manier heeft geĆÆmplementeerd dat voorziet in de beĆ«indiging, in bepaalde omstandigheden, van websitegebruikers die herhaaldelijk auteursrechten schenden. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, of dat uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, kunt u de Copyright Agent van het bedrijf de volgende informatie verstrekken (om effectief te zijn moet de kennisgeving schriftelijk worden ingediend bij onze Copyright Agent):

  • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht;
  • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom waarop volgens u inbreuk is gemaakt of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van die werken op die site;
  • Identificatie van het materiaal waarvan u beweert dat het inbreukmakend is of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden geblokkeerd, en een beschrijving van waar het materiaal waarvan u beweert dat het inbreukmakend is zich op de Website bevindt;
  • Uw adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, uw e-mailadres;
  • een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en
  • een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendom op te treden.

  De vertegenwoordiger van het bedrijf voor kennisgeving van schending van het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten kan als volgt worden bereikt:

  Per e-mail:

  Copyright Agent
  c/o Anjoize Limited, Juridische afdeling
  legal@anjoize.com

  De Onderneming kan deze contactgegevens van tijd tot tijd bijwerken zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Wij zullen de huidige contactgegevens op deze website plaatsen.

  Voortbestaan van voorwaarden na beƫindiging van de Overeenkomst

  Niettegenstaande enige andere bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of andersluidende algemene rechtsbeginselen, blijft elke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden die voortdurende verplichtingen oplegt of voorziet voor een partij ook na afloop of beƫindiging van deze Gebruiksvoorwaarden van kracht.

  Overmacht

  Het Bedrijf is ontheven van de nakoming van deze Gebruiksvoorwaarden of de Inkoopvoorwaarden voor zover de nakoming geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of vertraagd als gevolg van een gebeurtenis of reeks gebeurtenissen veroorzaakt door (1) weersomstandigheden of andere natuurrampen of overmacht, (2) oorlogshandelingen, terrorisme, oproer, burgerlijke onlusten of rebellie, (3) quarantaine of embargo, (4) werkstakingen, of (5) andere oorzaken buiten de redelijke controle van het Bedrijf.

  Risico van verlies

  Artikelen die via de Website worden gekocht, worden verzonden door een externe vervoerder op basis van een verzendcontract. Als gevolg hiervan gaan het risico van verlies en de eigendomstitel van deze artikelen op u over bij levering aan de vervoerder.

  Geschillenbeslechting

  Door de Site te gebruiken, gaat u er onvoorwaardelijk mee akkoord en stemt u ermee in dat: (i) elk geschil, controverse, verschil of claim voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst, met inbegrip van het bestaan, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de schending of de beƫindiging ervan, en elk geschil met betrekking tot niet-contractuele verplichtingen voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst, zal worden voorgelegd aan en definitief beslecht door arbitrage in overeenstemming met het UNCITRAL Arbitragereglement dat van kracht is op het moment van het indienen van de Kennisgeving van Arbitrage; (ii) het recht dat van toepassing is op deze arbitrageclausule is het recht van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China ("Hongkong"); (iii) de plaats van arbitrage is Hongkong; (iv) het aantal arbiters is ƩƩn, benoemd door het Hongkong International Arbitration Centre; en (v) de arbitrage wordt uitgevoerd in de Engelse taal.

  Algemeen

  Indien een bepaling in deze Gebruiks- of Inkoopvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook onafdwingbaar wordt geacht, komen partijen overeen dat de rechter dient te trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van partijen zoals uitgedrukt in de bepaling, en wordt de onafdwingbare bepaling scheidbaar geacht en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Gebruiks- of Inkoopvoorwaarden. De paragraaftitels dienen uitsluitend ter referentie en beperken niet de reikwijdte of omvang van de betreffende paragrafen. Deze Gebruiksvoorwaarden of Inkoop en de relatie tussen u en het Bedrijf worden beheerst door de wetten van Hongkong, voor zover niet terzijde geschoven door of in strijd met de federale wetten, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten. Voor elke actie die niet onderworpen is aan arbitrage, stemmen wij er beiden mee in ons te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van een rechtbank in Hongkong.

  Indien het Bedrijf niet optreedt ten aanzien van een schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de Inkoopvoorwaarden door u of anderen, doet dit geen afstand van het recht van het Bedrijf om op te treden ten aanzien van daaropvolgende of soortgelijke schendingen. Indien de inhoud van deze Website of uw gebruik van de Website in strijd is met de wetten van de plaats waar u zich bevindt op het moment dat u de Website opent, is de Website niet voor u bedoeld en verzoeken wij u de Website niet te gebruiken. U bent zelf verantwoordelijk voor het informeren over en naleven van de wetten van uw land.

  Het Bedrijf garandeert niet dat het actie zal ondernemen tegen alle schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden of Inkoopvoorwaarden. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden of Inkoopvoorwaarden, zijn er geen derde begunstigden van deze Gebruiksvoorwaarden of Inkoopvoorwaarden.

  Wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden

  U erkent en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf, naar eigen goeddunken, delen van deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment en op elke gewenste manier kan wijzigen, aanvullen of verwijderen door herziene Gebruiksvoorwaarden op de Site te plaatsen. U mag deze Gebruiksvoorwaarden onder geen enkele omstandigheid wijzigen of aanpassen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd. Als je deze Website blijft gebruiken na een wijziging van de Gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat je de wijzigingen accepteert.

  Overdracht

  U mag deze Gebruiksvoorwaarden of de Inkoopvoorwaarden (of enige rechten, voordelen of verplichtingen hieronder) niet van rechtswege of anderszins overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf, die naar eigen goeddunken van het Bedrijf kan worden onthouden. Elke poging tot overdracht die niet in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden of de Inkoopvoorwaarden is nietig. Het Bedrijf kan deze Gebruiksvoorwaarden of de Inkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk naar eigen goeddunken overdragen aan een derde.

  Volledige overeenkomst en ontvankelijkheid

  Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het betreffende onderwerp en vervangen alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie en voorstellen tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp. Om twijfel te voorkomen, zijn deze Gebruiksvoorwaarden alleen van toepassing voor zover toegestaan door de wet.
  In sommige gevallen kunnen zowel deze Gebruiksvoorwaarden als een afzonderlijk document met aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op een dienst of product dat via deze Website wordt aangeboden ("Aanvullende voorwaarden"). In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Gebruiksvoorwaarden en Aanvullende voorwaarden, prevaleren de Aanvullende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de Aanvullende voorwaarden.

  Een gedrukte versie van deze Gebruiksvoorwaarden is toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures die zijn gebaseerd op of verband houden met het gebruik van deze website in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en bescheiden die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gemaakt en bewaard.

  Contact met ons opnemen

  Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden of deze Website, neem dan contact op met de juridische afdeling van Anjoize Limited via e-mail op legal@anjoize.com.

  Gratis bezorging op bestellingen van ā‚¬40+

  30 dagen retour

  Peta gecertificeerd Wreedheidvrij